วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

'ศรีสุวรรณ' จี้ทบทวนแต่งตั้ง กก.ยุทธศาตร์ชาติ 'ฝักถั่ว-นายทุน-ขุนศึก'
           'ศรีสุวรรณ จรรยา' ออกแถลงการณ์ 'หยุดลุแก่อำนาจแต่งตั้ง กก.ยุทธศาตร์ชาติพวกฝักถั่วและกลุ่มนายทุนขุนศึกเสียที' จี้ทบทวนการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ก.ย. ให้มีการสมัครและคัดเลือกใหม่ มีการเลือกตั้งกันอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามครรลองประชาธิปไตย

           1 ต.ค. 2560 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์ 'หยุดลุแก่อำนาจแต่งตั้ง กก.ยุทธศาตร์ชาติพวกฝักถั่วและกลุ่มนายทุนขุนศึกเสียที' โดยระบุว่าตามที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลงนามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีระยะเวลาถึง 20 ปีนั้น

          เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องใหญ่เพราะต้องนำไปบังคับใช้กับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดโดยที่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติยังต้องทำหน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บทให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดและต้องติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ด้วย

         ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่จัดทำยุทธศาสตร์ชาติต้องเป็นบุคคลที่หลากหลายจากทุกอาชีพหรือวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเป็นกลางทางการเมืองแต่ทว่าตามรายชื่อตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีข้างต้น กลับกลายเป็นกลุ่มคนที่กระจุกตัวใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจหรือรัฐบาลในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นตัวแทนของกลุ่มนายทุนที่ได้ประโยชน์จากการทำรัฐประหารที่ไม่เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตยทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีรายชื่อของบุคคลที่ไม่สมัครใจจะเข้ามาร่วมสังฆกรรมกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย

           ดังกรณีของนายชัชชาติ เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการแต่งตั้งที่เร่งรีบรุกรี้รุกรน ทั้ง ๆ ที่การจัดทำยุทธสาสตร์ชาติเป็นเรื่องใหญ่ของชาติการได้มาซึ่งกรรมการควรจะมีกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยจึงจะชอบการลุแก่อำนาจในการแต่งตั้งกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นแหล่งรวมกันของคนใกล้ชิดผู้มีอำนาจ กลุ่มนายทุน นักธุรกิจต่างชาติและนักเทคโนแครตที่เท้าไม่เคยเหยียบดิน จะไปล่วงรู้สภาพปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้อย่างไรการกำหนดหรือจัดทำยุทธสาตร์ชาติจะตอบสนองหรือสะท้อนข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั้งยืนได้อย่างไรหรือเพียงเพื่อจัดทำขึ้นมาเพื่อปกป้องกลุ่มผู้มีอำนาจและเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนายทุนขุนศึกเท่านั้น

           ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงขอเรียกร้องมายัง ฯพณฯนายกรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาทบทวน และยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เสียแล้วกลับไปดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่มีจิตอาสามีเวลา มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลายได้มาสมัครและเลือกตั้งกันอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามครรลองประชาธิปไตยเพื่อนำไปสู่การยอมรับในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติร่วมกันในอนาคต 20 ปีต่อไป